Strona główna » Regulamin

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego Cstrike.pl jest firma InfoSoft z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Upalnej 1A lok. 56.


Zamówienia można składać przez: 

- www: www.cstrkie.pl 
- e-mail: sklep@cstrike.pl 
- telefonicznie: 85 661 55 58  
- faksem: 85 661 55 58 
- Infolinię: 791 691 999 (od godziny 08.30 do godziny 21.30) 
- pocztą: listem zaadresowanym na: InfoSoft, ul. Upalna 1A lok. 56, 15-668 Białystok

 
Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego.

Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, do każdej kwoty może zostać doliczona opłata za wysyłkę (np. wysyłka kurierem przy wpłacie na konto 15 zł (z VAT) lub 19 zł (z VAT) za pobraniem. W przypadku odbioru osobistego i płatności gotówkowej lub przedpłatowej (w  siedzibie firmy InfoSoft) nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty

Realizacja zamówienia złożonego przez klienta następuje w ciągu 1-14 dni roboczych. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W przypadku niekompletnych lub błędnych danych, oraz w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia (telefonicznie, emailem) może zostać ono anulowane.
Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT). 

Każdą przesyłkę pakujemy w firmową folię kuriera  oraz oklejamy naszą fimową taśmą InfoSoft  wraz z nalepką ostrożnie. Jeśli stwierdzą Państwo, że przesyłka nosi ślady otwierania (brakuje firmowej taśmy) prosimy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i sprawdzić zawartość paczki, w przypadku stwierdzenia niedoboru lub uszkodzenia mechanicznego towaru proszę spisać protokół szkody oraz powiadomić nas o tym zdarzeniu (sklep@cstrike.pl , tel. 85 6615558 , kom. 791 691 999)

Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego InfoSoft, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są poniżej.
Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu (wzór poniżej), e-mailem (sklep@infosoft.pl) lub pocztą
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:
świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i przesłać w dowolny sposów (np. email, faksem, pocztą)  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:
InfoSoft Upalna 1A lok. 56 15-668 Białystok NIP: 542-101-91-81 


                        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY         
[…………..………………………………………………………………………] [1] niniejszym odstępuję
od umowy sprzedaży następujących rzeczy([2]) ……….……………/……………………………… 
o świadczenie następującej usługi([2])…………….………………………………………….., zawartej z firmą InfoSoft dnia,     [……………………….] 201… roku. [3]
 
Data i podpis:
[…………………………………………………][4]
 
 
[1] imię, nazwisko, adres, adres e-mail
[2] Niepotrzebne skreślić
[3] Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się [………….…………………].
[4] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).


Mając na uwadze dobrą obsługę oraz pełne zadowolenie klienta wprowadziliśmy dodatkową procedurę zwrotu niektórych (przede wszystkim notebooków, tabletów, sprzętu fotograficznego i RTV) produktów aż do 180 dni od momentu zakpu. Poniżej wstępne wymagania dotyczące możliwości skorzystania:

Produkt musi być kupiony w sklepie internetowym www.cstrike.pl
Sprzęt powinien być w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, kompletny (gwarancja, pudełko, folie, sterowniki itp.) wraz z oryginalnym dokumentem zakupu
Klient musi wyrazić zgodę na pobranie opłaty manipulacyjnej ok. 10-30% wartości aktualnej ceny sprzętu (nie mniej niż 50 zł)
Klient zobowiązuje się do wykorzystania zwracanej kwoty w całości na zakup dowolnie wybranego sprzętu w sklepie internetowym www.cstrike.pl
Z możliwości zwrotu są wykluczone niektóre produkty (np. oprogramowanie, gry, kody)
Zastrzegamy również odstąpienie od tej procedury bez podania przyczyny


Odpowiedzialność za wady towaru i reklamacje
Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
Reklamacje towarów:
Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania P oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej email, listem ewentualnie przez formularz zapytania ze strony InfoSoft. Reklamacje mogą być również składane bezpośrednio w siedzibie firmy.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.


Postanowienia Końcowe.
Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” klient rejestrując się w bazie sklepu InfoSoft dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

Sklep InfoSoft zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora klienta.

Sklep InfoSoft nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, etc.).
Sklep InfoSoft nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami klientów.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Sklep InfoSoft zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem sklepu.


Warunki gwarancji
Gwarancji na poprawne działanie sprzętu z polskiej dystrybucji udziela InfoSoft oraz producent na własnych warunkach (czas trwania oraz oraz zasady gwarancyjne są określone na Karcie Gwarancyjnej dołączonej do każdego produktu. Ważnym punktem przyjęcia produktu na gwarancję jest to, aby produkt odesłać kompletny (wszelkie pudełka, nóżki, stopki, kable, CD, itd). W innym wypadku okres serwisowania wydłuża się o czas, w którym dany produkt zostanie skompletowany.

Gwarancji na poprawne działanie sprzętu importowanego udziela InfoSoft. (zwany dalej gwarantem) z siedzibą przy ul. Upalnej 1A/56 w Białymstoku, na czas określony - zgodnie z Kartą Gwarancyjną i dokumentem zakupu. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży (faktura, paragon), zapisana w Karcie Gwarancyjnej, będącej załącznikiem do dokumentu zakupu. Na sprzęt "drobny" (słuchawki, mikrofony, myszki, klawiatury, głośniki itp.) udzielana jest gwarancja 24 miesięcy realizowana na podstawie tylko dokumentu zakupu (paragon, faktura VAT). W przypadku reklamowania wystarczy dołączyć kopię dokumentu, w uzasadnionych przypadkach wystarczy podanie numeru dokumentu i daty zakupu (klient ma również prawo zwrócić się z prośbą o wydanie duplikatu dokumentu zakupu (paragon, faktura VAT), który zostanie przesłany w formie elektronicznej "PDF" na skrzynkę e-mail).

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.

Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu elektronicznego wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego (kable zasilające, sygnałowe, ładowarki itp.).

Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (np. urwany kabel w myszce, połąmany pałąk w słuchawkach, zalanie płynem klawiatury itp.) oraz części ulegające naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (np. ślizgacze w myszce)

Uszkodzony sprzęt Reklamujący zobowiązuje się dostarczyć do siedziby gwaranta osobiście lub lub dowolną przesyłką (zalecamy ubezpieczenie przesyłki). Przesyłki wysłane na koszt odbiorcy (za pobraniem) są automatycznie zwracane do nadawcy (odmowa odebrania). W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem pod adresem serwis@infosoft.pl lub telefonicznie 85 661 55 58, 791 691 999.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu